Naše služby

  • zajistíme přesnou výši dluhů u každého věřitele
  • budeme Vás zastupovat v těžkých a nepříjemných jednáních před věřiteli, exekutory a bankami
  • poskytneme Vám nadstandardní advokátní služby prostřednictvím našich spolupracujících advokátních kanceláří, které se specializují na problematiku řešení exekucí a insolvenčních řízení
  • každý dluh podrobně zrevidujeme a zajistíme snížení výše dluhu

Vaše dluhy nemusí být takové jaké požaduje věřitel, podrobným průzkumem zajistíme oprávněnost výše dluhů.

Základní schéma průběhu exekuce

1.

Zahájení exekuce

dnem, kdy oprávněný podal exekuční návrh

2.

Pověření soudního exekutora vedením

(pověření vydává exekuční soud)

3.

Soudní exekutor vám doručil

Vyrozumění o zahájení exekuce

Výzvu ke splnění vymáháné povinnosti

Neposílá se při zřízení exekutorského zástavního práva na nemovitých věcech

exekuční příkaz

(např. postižení účtu) Ale do konce 30denní lhůty ke splnění vymáhané povinnosti nelze exekuci provést

30denní lhůta ke slpnění vymáhané povinnosti

Splnění

Nesplnění

Splnění vymáhané povinnosti

uhrazení zálohy na snížené náklady exekuce a na náklady oprávněného

nesplnění vymáhané povinnosti

neuhrazení nákladů exekuce a nákladů oprávněného

provedení exekuce

Provedení exekuce na základě exekučního příkazu zpravidla v tomto pořadí:

  1. Přikázání pohledávky z účtu
  2. Srážky ze mzdy a jiných příjmů
  3. Prodej movitých věcí
  4. Prodej nemovitých věcí

Příp. další způsoby provedení exekuce

splnění vymáhané povinnosti

Splnění vymáhané povinnosti + úhrada plných nákladů exekuce a nákladů oprávněného na základě vydaného příkazu k úhradě nákladů exekuce nebo jiného rozhodnutí

SKONČENÍ EXEKUCE

Příkaz k úhradě nákladů exekuce Právní moci příkazu

Poznámka

Exekuce může být skončena také zastavením, k němuž může dojít pouze na základě v zákoně uvedených důvodů (více na internetových stránkách Ministrestva spravedlnosti). Bude-li exekuce zastavena, může být náhrada nákladů uložena i oprávněnému.

...by Muchylin